Aanvulling Milieueffectrapport Almere Poort nodig

POORT - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport (MER) voor Almere Poort beoordeeld en stelt dat de toekomstige verkeersbelasting en daaraan gekoppelde effecten als geluidhinder en luchtverontreiniging mogelijk onderschat worden. Ook de effecten op beschermde vogels langs het Markermeer en het IJmeer en ander gevoelig natuurgebied vragen nog meer aandacht.
De gemeente Almere is van plan om Poort verder te ontwikkelen in een woon-, werk- en recreatiegebied. In totaal worden volgens het MER in Poort nog circa 10.000 nieuwe woningen en circa 700.000 vierkante meter nieuwe bedrijven en voorzieningen mogelijk gemaakt. Deze nieuwe ontwikkeling en al gerealiseerde bestemmingen worden vastgelegd in drie bestemmingsplannen. Voordat de gemeenteraad over de drie plannen besluit, zijn de milieueffecten in één milieueffectrapport (hierna; het MER) onderzocht.
Voor zover de Commissie m.e.r. kan beoordelen zijn in het bestemmingsplan geen totaal maximaal aantal woningen of maximaal aantal vierkante meters bedrijvigheid is vastgelegd. Potentieel zijn er daardoor meer verkeersbewegingen mogelijk dan waar het milieueffectrapport van uit gaat. Gevolg hiervan is dat aan verkeer gerelateerde effecten als geluidhinder en luchtverontreiniging mogelijk onderschat worden.
In buitendijkse gebieden langs het Markermeer en IJmeer komen belangrijke populaties van bedreigde vogelsoorten als de fuut en de zwarte stern voor. Er ontbreekt in het plan een gedegen onderbouwing dat deze populaties geen schade gaan ondervinden door het verbreden van het Almeerderstrand, de aanleg van het Meerstrand en het bouwen bij de Marina. Ook is meer aandacht nodig voor maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of de effecten elders te compenseren in binnendijks natuurgebied.
De gemeente heeft laten weten het MER aan te vullen en/of het bestemmingsplan aan te passen en de Commissie nogmaals om advies te vragen voordat over de bestemmingsplannen besloten wordt.
Artikel geplaatst op: 23 december 2017 - 12:34

Gerelateerd

Delen