Almere presteert goed op Wmo

ALMERE - De gemeente Almere presteert goed op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit een landelijk onderzoek waarin de resultaten van Almere zijn vergeleken met honderd andere gemeenten. Ook op het gebied van individuele voorzieningen (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen) scoort Almere goed.
Elk jaar laat de gemeente Almere de uitvoering van haar eigen Wmo-beleid onderzoeken. De gemeente wil stimuleren dat iedereen in de stad mee kan doen en zelfstandig kan leven en wonen. De situatie in de stad en de behoeften van inwoners veranderen voortdurend. Daarom wil de gemeente steeds naar de uitvoering van de Wmo blijven kijken en zien waar de verbetermogelijkheden liggen. De Wmo wordt de komende jaren flink uitgebreid. De gemeente krijgt er daardoor extra taken bij op het gebied van langdurige zorg. Om zich goed voor te bereiden op de toekomst, vindt de gemeente Almere het extra belangrijk om te weten hoe ze er nu voor staat.
Met 70% ligt de score van de gemeente Almere boven het gemiddelde (68%) van alle deelnemers aan het Wmo-onderzoek. Almere scoort vooral positief op de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente heeft ook goede afspraken met woningcorporaties en andere organisaties om te zorgen dat oudere inwoners lang zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat is belangrijk, want het percentage thuiswonende 75-plussers is met 97% fors hoger dan gemiddeld (91%).
Tekort aan opvangplaatsen

De gemeente heeft veel faciliteiten als het gaat om opvoedondersteuning. Het OKé-punt, het Almeerse Centrum voor Jeugd en Gezin, heeft geen inloopspreekuren meer, omdat daar geen behoefte aan bleek bij ouders. In plaats daarvan sluiten opvoedondersteuners aan bij groepen ouders die met elkaar over opvoeding willen praten. Bijvoorbeeld op school, bij de kinderopvang of in het buurthuis. Ook digitaal zijn er ontmoetingsmogelijkheden op www.okepunt.nl
Almere toont veel inzet op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwenopvang en huiselijk geweld. Er is echter een nog tekort aan opvangplaatsen in de regio. De gemeente heeft goede afspraken met allerlei organisaties om inwoners te begeleiden nadat ze in een opvanginstelling hebben gezeten. Almere scoort onder het gemiddelde als het gaat om het betrekken van inwoners bij nieuw Wmo-beleid. In Almere is echter besloten om geen nieuw beleid te formuleren. De betrokkenheid van inwoners bij de uitwerking van het beleid is wel relatief groot. Een ander punt waar de deelnemers aan het onderzoek minder tevreden over zijn, is de sociale samenhang in Almere. Het onderzoek laat zien dat er wel heel veel inzet is om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Inzet van de gemeente en organisaties en vooral ook van buurtbewoners zelf. Inwoners in Almere ervaren over het algemeen redelijk weinig overlast. Daarnaast hebben kinderen veel speelruimte en is er een groeiend aantal basisvoorzieningen (scholen, winkels, wijkgebouwen) in de wijken.
Voorloper keukentafelgesprekken

Almere is vergeleken met andere gemeenten een koploper in het voeren van zogeheten keukentafelgesprekken. Inwoners die tegen problemen aanlopen, kunnen een gesprek aanvragen. Een getrainde medewerker vraagt wat iemand nog zelf kan, of met hulp van anderen. Ook volgt de vraag wat de persoon verder nog nodig heeft. Samen wordt gezocht naar de juiste combinatie van oplossingen. De gemeente helpt mensen op die manier om zelf de touwtjes in handen te houden. Inwoners blijken tevreden over de overdracht die plaatsvindt als er ondersteuning nodig is van een andere organisatie dan de gemeente. Ook de huishoudelijke hulp wordt positief beoordeeld. Almeerders zijn iets minder tevreden dan gemiddeld over de doorlooptijden en over het collectief vervoer. De uitgaven voor individuele voorzieningen als hulp bij het huishouden vallen in Almere veel lager uit dan in de meeste andere gemeenten. Dat komt onder andere door de relatief jonge bevolking in de stad. Ook kijkt de gemeente goed naar welke inwoners de individuele ondersteuning het meest nodig hebben.
Artikel geplaatst op: 20 november 2013 - 07:00

Gerelateerd

Delen