Aandacht voor wonen met zorg in wijken

08 april 2021 10:00

ALMERE – Om zoveel mogelijk mensen die zorg behoeven op een prettige manier te laten wonen, wil de gemeente dat passende hulp en ondersteuning zo veel mogelijk beschikbaar is in de eigen (sociale) omgeving.

Om dat te bewerkstelligen is in de al vastgestelde woonvisie een aanvulling gemaakt waarbij de nadruk ligt op intensieve samenwerking tussen woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeente. Ook spreken zij af dat inwoners actief betrokken worden. Wethouder Froukje de Jonge: "De noodzaak om samen te werken is voor alle partijen volstrekt duidelijk. Het systeem loopt helemaal vast en dat betekent dat mensen vastzitten in zorginstellingen die eigenlijk gewoon een plek in de wijk horen te hebben met begeleiding en of zorg."

Omdat die capaciteit vol zit met mensen die daar eigenlijk niet meer horen is er te weinig ruimte voor mensen die daar wel die intensieve zorg nodig hebben, volgens de wethouder. "Alles staat of valt met het vinden van voldoende plekken in de wijken waar wonen met zorg gecombineerd kan worden".

Doelen

Daarom staan in de aanvulling op de woonvisie concrete doelen en resultaten om het mogelijk maken van uitstroom uit zorginstellingen (en verminderen instroom) door het vergroten van aanbod van huisvesting in de wijk. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen corporaties, zorginstellingen en de gemeente om mensen die kunnen uitstromen uit een instelling zo goed mogelijk te begeleiden bij de stap naar een eigen woning. Deze afspraken worden op dit moment uitgetest. De Jonge wijst daarbij op de mogelijkheid om honderd extra woningen voor dakloze jongeren te realiseren en ook op de afspraken die worden gemaakt met particuliere kamerverhuurders over het huisvesten van mensen op basis van dezelfde samenwerkingsafspraken als met de woningcorporaties en de zorgpartners. Daarnaast is het de bedoeling om op korte termijn een start te maken met twee tot vier voorzieningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.

De aanpassing op de woonvisie moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Wethouder Froukje de Jonge. (Foto: Maarten Feenstra)