Advies: nieuwe aanpak planning bedrijventerreinen

03 juli 2007 08:00

ALMERE - De Sociaal Economische Overleg en Adviesraad Flevoland (SEOR) pleit voor een nieuwe aanpak voor de planning van bedrijventerreinen, rekening houdend met de specifieke situatie in Flevoland.


De SEOR constateert dat het ontwikkelen van bedrijventerreinen in de praktijk nog teveel is gericht op de kwantiteit. Dit terwijl de kwaliteit van de bedrijventerreinen de komende jaren steeds belangrijker zal worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de architectonische kwaliteit van de bedrijfsgebouwen, de inrichting van de openbare ruimte, ruimtegebruik, het aantal voorzieningen. Specifieke aandacht is naar de mening van het SEOR nodig voor de twee grote regionale opgaven Lelystad Airport en het bedrijventerrein A6/A27. Realisatie van deze opgaven is van cruciaal belang voor de verdere economische ontwikkeling van Flevoland.
Een betere afstemming tussen de opgave voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en de herstructureringsopgave is in de ogen van de SEOR noodzakelijk om de problematiek van veroudering op de bedrijventerreinen tegen te gaan.
De SEOR stelt daarom voor te komen tot de formele oprichting van één regionaal planningsoverleg voor de gehele provincie. Dit planningsoverleg heeft als taak de opgave uit het OPF (ontwikkeling van 500 hectare nieuw bedrijventerrein) nader uit te werken. Een goede afstemming met de herstructureringsopgave is hierbij van cruciaal belang. De SEOR acht het van belang dat de gemeentelijke vestigingsvisies in de komende jaren worden uitgebreid tot één regionale bedrijventerreinenvisie, waarin de gemeenten hun beleid onderling hebben afgestemd.