Baggerwerkzaamheden in Hoge en Lage Vaart

10 december 2008 08:00

ALMERE - Waterschap Zuiderzeeland is half oktober gestart met de baggerwerkzaamheden aan de Hoge en Lage Vaart. In de Hoge Vaart wordt het traject tussen de A6 en de A27 ten zuiden van Almere gebaggerd.


De Lage Vaart wordt gebaggerd tussen Dronten en Lelystad. Deze projecten worden samen met de provincie Flevoland uitgevoerd.
Bij goed waterbeheer hoort het schoonmaken en -houden van watergangen (tochten, vaarten, sloten, vijvers en grachten) binnen en buiten de bebouwde kom. In principe worden alle watergangen een keer per tien jaar gebaggerd.
Voorheen werd deze taak veelal uitgevoerd door de gemeente en provincie. Tegenwoordig is het steeds vaker het waterschap die, al dan niet in samenwerking met gemeente of provincie, deze taak op zich neemt. Het verwijderen van baggerspecie uit deze watergangen is een van de maatregelen die het waterschap neemt om het water schoon te houden. Na het baggeren hebben de watergangen bovendien weer voldoende diepgang, waardoor het water goed aan- en afgevoerd worden en dieren en planten er beter in kunnen leven.
De baggerwerkzaamheden aan de Lage en Hoge Vaart moeten eind dit jaar afgerond zijn. Het slib wordt op de oever van de aangrenzende percelen of in tijdelijke baggerdepots, beide eigendom van Staatsbosbeheer, gebracht.
Met de start van deze projecten wordt invulling gegeven aan het bestuurlijk akkoord tussen het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland om achterstanden in baggeronderhoud van de vaarten gezamenlijk weg te werken.