Bezuinigingen voorgesteld voor nieuw afvalinzamelsysteem in Almere

16 april 2020 00:00

ALMERE – Almere krijgt een nieuw afvalinzamelsysteem, waarbij wordt ingezet op het verlagen van de afvalstoffenheffing. Eenpersoonshuishoudens gaan dan minder betalen dan huishoudens met meer personen. Hiervoor zijn echter wel veel kostenbesparende maatregelen nodig. Voorgesteld wordt om grof vuil niet meer gratis op te halen, te stoppen met de bladkorven en de recycleperrons een aantal dagdelen per week te sluiten.

Een verandering van het afvalsysteem is nodig, omdat een deel van het materiaal zoals vuilniswagens en containers, verouderd is en vervangen of aangepast moet worden. Daarnaast leveren Almeerders in het huidige systeem volgens de gemeente teveel afval in als restafval. "Dit restafval wordt verbrand, wat slecht is voor het milieu en veel geld kost", aldus het college van burgemeester en wethouders. "Een nieuw systeem moet ervoor zorgen dat afval beter gescheiden wordt en daarmee bijdraagt aan het verlagen van de kosten."

Kostenbesparing

Het college heeft verschillende scenario's voor een nieuw afvalinzamelsysteem bekeken en zet in op een scenario dat is gericht op het verlagen van de afvalstoffenheffing. Daarvoor zijn veel kostenbesparende maatregelen nodig. Het college stelt de gemeenteraad voor om onder andere het ophalen van grofvuil niet meer gratis uit te voeren, te laat aangeboden bakken niet meer na te rijden, de milieuperrons een aantal dagdelen per week te sluiten, te stoppen met bladkorven en afvaldumpingen een dag later op te halen.

Voorbereidingen

Het college wil vast starten met de voorbereidingen om per 1 januari 2023 te kunnen overstappen op een afvalinzamelsysteem waarin de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden restafval (Diftar). Alle huishoudens betalen bij Diftar een vast tarief en een variabel tarief voor restafval. In steden zoals Apeldoorn, Arnhem en Enschede is het Diftar-systeem in gebruik.

Proef PMD+ verlengd

Een mogelijk alternatief is het zogenaamde PMD+ systeem. PMD+ staat voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval en is gebaseerd op nascheiding, waarbij huishoudens al deze afvalfracties in één gezamenlijke bak doen. Huishoudens betalen daarbij een vast tarief. De gemeente heeft in enkele wijken al proeven uitgevoerd met PMD+. Die leveren positieve resultaten op, maar het systeem moet nog op grotere schaal getest worden om te weten of dit een betere oplossing voor Almere is. De proef met PMD+ wordt daarom verlengd en uitgebreid.

Definitief besluit

In het voorjaar van 2022 zal een definitief besluit genomen worden over de keuze voor een van de twee systemen. De investeringen die nu worden gedaan staan deze systeemkeuze niet in de weg. Het nieuwe systeem zou dan in 2023 moeten ingaan.

Voorgesteld wordt om onder andere te stoppen met de blad- en snoeikorven.