Duivesteijn wil discussie over MKBA

30 november 2009 08:00

ALMERE - Wethouder Adri Duivesteijn roept partijen op de MKBA-systematiek (Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse) te verbeteren, als het gaat om besluitvorming over grootschalige gebiedsontwikkeling.


Een MKBA geeft inzicht in de verhouding tussen kosten en baten, en vormt een belangrijk hulpmiddel in de besluitvorming over grote ruimtelijke projecten. Onlangs stelde het Centraal Planbureau eennegatieve MKBA op voor de westelijke uitbreiding van Almere, waar ook de IJmeerlijn deel van uitmaakt. Het kabinet heeft zich - tegen de uitkomst van het CPB in - uitgesproken vóór deze ontwikkelingsrichting, maar wil wel dat de MKBA dan substantieel verbetert. Duivesteijn: "Natuurlijk moeten we kijken hoe we de kosten en baten van zo'n ontwikkeling in balans kunnen brengen. Tegelijkertijd verdient ook de methodiek zélf een herijking. Een MKBA is een waardevol meetinstrument, maar ongeschikt voor verstedelijkingsprocessen of metropolitane ontwikkelingen." Duivesteijn stelt voor een landelijk congres te organiseren. "Op papier is een MKBA een disciplinerend instrument dat ons helpt een afgewogen besluit te kunnen nemen", aldus de wethouder. "Maar de ervaring leert ons dat een MKBA zich vaak versmalt tot het 'prijskaartje', en dat de cijfers vervolgens een absolute status hebben - dus vaak doorslaggevend zijn. Kwalitatieve en maatschappelijke overwegingen blijven in de besluitvorming veelal buiten beeld."
Duivesteijn pleit voor een gezamenlijk georganiseerd congres, waar een dergelijke discussie gevoerd kan worden. "We zetten geen vraagtekens bij het fenomeen MKBA", zegt Duivesteijn. "Wat wél ter discussie staat, is de vraag of we de juiste meetlat gebruiken. Ik roep partijen dan ook op het congres samen met ons te organiseren. Ik kan mij dan ook voorstellen dat de overheid - op welke manier ook - een bijdrage aan het congres levert. Zo zou de Minister van Financiën het congres kunnen openen."