Gemeente uit zorgen Amarantis naar minister

27 maart 2012 13:16

ALMERE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere spreekt in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt van dinsdag 27 maart haar grote zorg uit over de financiële problemen die bij de Amarantis Onderwijsgroep zijn ontstaan. Het college wijst de minister op de grote maatschappelijke gevolgen en welke effecten dit heeft op het onderwijs in Almere.


Onder meer Het Baken, het Oostvaarderscollege en het ROC ASA vallen onder de Amarantis groep. Indien er niet snel orde op zaken wordt gesteld door het Rijk en Amarantis, loopt voor duizenden leerlingen het recht op onderwijs gevaar. Voor honderden personeelsleden van de onderwijsinstellingen dreigt acute werkloosheid. Een groep ROC-ASA leerkrachten ging woensdag naar de Tweede Kamer om hun ongerustheid te uiten over de gang van zaken. Vele examenkandidaten worden geconfronteerd met grote onrust en onzekerheid in een periode waar dat op geen enkele manier welkom is. Naast de leerkrachten, verzoekt dus ook het college daarom de minister om actief te bemiddelen en niet af te wachten. De verantwoordelijkheid van de minister weegt immers zwaar, zeker waar het de continuïteit van het onderwijs betreft.

Slechte financiële situatie

De Amarantis Onderwijsgroep biedt voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan in diverse gemeenten, waaronder Almere. Al in 2009 constateerde de onderwijsinspectie dat er sprake was van een slechte financiële situatie. Vervolgens is het financieel toezicht op de groep in januari geïntensiveerd. Het financiële wanbeleid is dus gedurende een langere periode door de onderwijsinspectie gesignaleerd. De Raad van Toezicht en het schoolbestuur hebben echter geen adequate maatregelen getroffen.
Ondanks dat het oplossen van dit grote probleem een taak van het Rijk en Amarantis is, heeft het college ook gekeken naar wat de gemeente kan doen. Het college zal zich uitermate inspannen om samen met andere schoolbesturen en andere partners na te gaan of boventallig personeel herplaatst kan worden. En daarmee de door de Amarantis onderwijsgroep veroorzaakte tekorten zo veel mogelijk terug te brengen.