Interventies ter voorkoming van problemen

16 maart 2011 06:00

ALMERE - Tijdens de eerste Almere Tafel maakten Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Wethouders Duivesteijn en Steunenberg van Almere zich hard voor de leefbaarheid in het bestaand stedelijk gebied. Zij spraken af om bij wijze van landelijke pilot een 'Early Warning' systeem op te stellen dat vroegtijdig problemen in bestaande wijken als gevolg van de groei van de stad constateert. Daarnaast bespraken zij samen met de maatschappelijke partners mogelijke interventies om problemen te voorkomen of aan te pakken.


Bij de groei van een stad ontstaan verhuisbewegingen naar de nieuwe wijken. Dit kan een negatief effect hebben op de leefbaarheid in de bestaande wijken. "Door die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden én daar adequaat op te reageren, kunnen we de leefbaarheid in de bestaande stad bewaken", aldus Wethouder Duivesteijn. "Daar hebben we wel een adequate lokale informatievoorziening voor nodig."
De huidige statistische gegevens geven op het eerste gezicht nog weinig aanleiding tot zorg. Maar de bestaande indicatoren op gebied van inkomen, opleiding en werkloosheid blijken onvoldoende weer te geven hoe het in werkelijkheid gaat met wijken. Woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties zien wel degelijk ontwikkelingen die de kwaliteit van leven in de wijken onder druk zetten. Bijvoorbeeld vereenzaming van ouderen, huurachterstanden of teruglopende schoolresultaten. Ontwikkelingen die nog niet direct in de cijfers terug te zien zijn. Een beter monitoringssysteem is daarom gewenst, zeker met het oog op de toekomstige groei van Almere.

Gevoelige kwesties

Het Early Warning systeem dat het rijk en de gemeente in gedachten hebben, koppelt de traditionele indicatoren, zoals inkomen, opleiding en werkloosheid, aan (meet)gegevens uit de 'haarvaten' van de wijken, zoals huurachterstanden, zorgconsumptie en schuldenposities. Met deze analyse moeten zogeheten frontlijnwerkers (zoals buurtregisseurs) gericht en lokaal actie kunnen ondernemen.
De komende maanden zal uit het op te zetten prototype moeten blijken of het Early Warning systeem technisch haalbaar is en wat de kosten van onderhoud en beheer zijn. Ook zullen een aantal gevoelige kwesties, zoals het omgaan van privacy gevoelige gegevens, getackeld moeten worden.
De Almere Tafel is het resultaat van de afspraken die het Rijk en de regio begin 2010 hebben vastgelegd over de groei van de stad. Jaarlijks komen Minister van Binnenlandse Zaken en de Wethouder van Almere bij elkaar om te spreken over de situatie in de bestaande stad in relatie tot de groei van Almere. De groei van Almere is nodig voor de economische groei van de Noordelijke Randstad.