Minder energie, lagere woonlasten

22 oktober 2008 07:00

ALMERE - De Woonbond, Aedes en de ministers Cramer van VROM en Vogelaar voor WWI hebben hun handtekening gezet onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing te realiseren.


Uitgangspunt is dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor de huurders leiden. Kern van het convenant is de afspraak dat corporaties extra investeringen in de sociale woningvoorraad zullen doen. De hoofddoelstelling is het besparen van 24 PetaJoules gedurende de looptijd van het convenant (2008-2020). Andere energiebesparingsdoelstellingen zijn voor de bestaande bouw in de komende tien jaar ten minste 20 procent te besparen op het gasverbruik. Voor nieuwbouw is de doelstelling het energieverbruik per 1 januari 2011 te verlagen met 25 procent. Vanaf 1 januari 2015 moet dat 50 procent zijn. Aedes en Woonbond beogen om bij ingrijpende woningverbetering de woningen op het niveau van Energielabel B te brengen of het Energielabel na woningverbetering met minimaal twee klassen te verbeteren.
Dankzij het convenant Energiebesparing Corporatiesector kan een forse energiebesparing in de sociale huursector gerealiseerd worden die gevolgen heeft voor 2,4 miljoen huishoudens, oftewel 35 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. Met het sluiten van het convenant voor de corporatiesector sluit Aedes zich aan bij het convenant Energiebesparing bestaande gebouwen (Meer met Minder) en het Lenteakkoord Energiebesparing in de nieuwbouw. Alle drie de convenanten passen in de aanpak zoals aangekondigd in de nota 'Nieuwe energie voor het klimaat', het uitgangspunt voor het klimaatbeleid in deze kabinetsperiode.