Nieuwe afspraken over OostvaardersWold

01 juni 2011 05:00

ALMERE - In het recent gepresenteerde coalitieakkoord geeft de provincie Flevoland aan verder te willen met het OostvaardersWold. Het Wereld Natuur Fonds en Het Flevo-landschap brengen de komende maanden een vereniging tot stand voor de uitvoering van dit nieuwe recreatie- en natuurgebied.


Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Flevoland vindt het OostvaardersWold als integrale gebiedsontwikkeling cruciaal voor de toekomst van Flevoland. Daarom is gezocht naar een alternatieve manier om het OostvaardersWold alsnog te kunnen realiseren. Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuur Fonds: “Het OostvaardersWold biedt Nederland straks, samen met de Oostvaardersplassen een prachtig aaneengesloten natuurgebied. Uniek voor Nederland en een waardevol visitekaartje naar de rest van Europa. Het WNF zet graag haar internationale expertise en maatschappelijke invloed in om partijen bijeen te brengen die dit natuurgebied kunnen voltooien.”
Bart Fokkens, voorzitter bestuur Het Flevo-landschap: “De inwoners van Flevoland verdienen een recreatie- en natuurgebied als het OostvaardersWold, waar zij dichtbij huis kunnen recreëren en prachtnatuur beleven. OostvaardersWold zal daarnaast ook aantrekkingskracht hebben voor wonen en werken in Flevoland. En zo draagt het gebied ook bij aan de stimulering van de regionale economie.”
Het Flevolandse bedrijfsleven is positief over het plan van de provincie om agrariërs en het toeristisch bedrijfsleven een grotere rol te geven in de aanleg van het Oostvaarderswold. Maar de Kamer van Koophandel, VNO-NCW/MKB Flevoland en de lokale ondernemersverenigingen pleiten voor meer integraliteit en een sluitender businesscase.

Wens van het kabinet

Met deze nieuwe manier van samenwerken komt de provincie tegemoet aan de wens van het kabinet om maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te betrekken bij natuurontwikkeling en –beheer. Dit leidt tot een bredere (economische) focus en versterking van het draagvlak. De afgelopen maanden heeft staatssecretaris Bleker zich meermalen positief uitgesproken over dergelijke vormen van publiek-private samenwerking, zowel in de Tweede Kamer als in de media.IN KADER
OostvaardersWold

Het OostvaardersWold wordt een uniek nieuw recreatie- en natuurgebied. Deze goed beleefbare topnatuur verbindt de Oostvaardersplassen met het Horsterwold. Zo ontstaat een gebied van 15.000 hectare waar recreanten volop kunnen genieten van struin-, doe- en kijknatuur en waar planten en dieren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het OostvaardersWold is een cruciale schakel voor de natuurlijke verbinding van de Oostvaardersplassen met de Hoge Veluwe en Duitsland en biedt mogelijkheden voor (seizoens)migratie voor de edelherten.