Ook Almere wordt in onderzoek meegenomenOnderzoek naar eenzijdige wijken

29 oktober 2008 08:00

ALMERE - Het kabinet gaat, in het kader van de themagerichte aanpak, een onderzoek naar preventieve maatregelen in steden met eenvormige zestiger- en zeventigerjaren wijken met een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Het gaat onder meer om de steden Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer. Deze vijf 100.000+gemeenten worden bij het stedenbeleid betrokken

.
Het stedenbeleid is onder dit kabinet selectiever geworden. Het richt zich op speciale gebieden en thema's. De gebiedsgerichte aanpak is met het actieplan Krachtwijken voor veertig geselecteerde wijken al ingezet. Voor wijken die dreigen af te glijden is er een preventiebudget. Het kabinet wil verder lokale partijen stimuleren bij het oppakken van complexe thema's als multiprobleemgezinnen en de schooluitval van jongeren. Met experimenten wil het rijk samen met de gemeenten kennis opdoen voor een vernieuwende aanpak.
Voor de financiering van fysieke plannen op het gebied van onder andere wonen en ruimte komt er vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) geld beschikbaar voor de periode 2010 tot en met 2014. Volgend jaar, bij de begrotingsbehandeling voor 2010, wordt de hoogte van het investeringsbudget vastgesteld. 2010 wordt overgangsjaar: het kabinet bereidt een wetswijziging voor om het ISV via het Gemeente- en Provinciefonds uit te keren zodat de uitvoeringslasten dalen. De verwachting is dat dit vanaf 2011 ingaat. De gebundelde budgetten uit het Gemeentefonds voor sociaal beleid gaan deels over naar het nieuwe Participatiebudget waarin geld zit voor inburgering, werk en onderwijs.