Platform Wonen Almere geeft invulling aan Woonvisie

01 januari 2010 08:00

ALMERE - Wethouder Adri Duivesteijn heeft woensdag 16 december het Platform Wonen Almere (PWA) geïnstalleerd. Dit Platform is opgericht om invulling te geven aan de ambities die in de Woonvisie Almere 2.0 zijn geformuleerd.


In de Woonvisie Almere 2.0 wordt beschreven hoe Almere kan uitgroeien tot een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad. Eén van de ambities is dat de 'eindgebruiker centraal staat'. Deze ambitie vormt de directe aanleiding om het Platform op te richten.
Aan het Platform doen veel partijen mee, waaronder maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging van de inwoners van Almere die drie à vier keer per jaar een open gesprek over het wonen in Almere zullen voeren. Daarmee wordt het overleg, dat zich voorheen voornamelijk op de institutionele belangen richtte, aanzienlijk verbreed. Wethouder Adri Duivesteijn (Ruimtelijke Ordening): "Wonen is van iedereen en niet exclusief van woningbouwcorporaties. Ik vind het dan ook prettig dat in het vervolg ook partijen als het Leger des Heils, Triade en de Wmo-raad aan tafel zitten. Zo zijn het de mensen zélf die het wonen betekenis geven."

Woonruimteverdeling

Prof. Dr. Hugo Priemus presenteerde de contouren van een nieuw Almeers model voor woonruimteverdeling. In het huidige systeem worden woningen toegewezen op basis van wachttijd; inkomenseisen en urgentie spelen geen rol van betekenis. Priemus pleit voor de 'de Almeerse drieslag'; een systeem dat niet alleen uitgaat van inschrijfduur, maar dat meerdere toewijzingscriteria in het systeem betrekt. Hoe dat model precies vorm krijgt, is de komende maanden onderwerp van gesprek. Duivesteijn: "Dat het anders moet, is duidelijk. Maar hóe we het precies gaan inrichten en met welke nuances, daar moet over gesproken worden. Ik vind de 'drieslag' van Priemus een interessante gedachte, maar het is niet in beton gegoten."
Het volgende overleg is in januari 2010 en dan wordt er opnieuw gesproken over de woonruimteverdeling.