Provincie geeft bijna 25.000 euro aan akkervogel uitBedreigde bontbekplevier verder beschermd

29 april 2009 09:13

FLEVOLAND - De provincie Flevoland kent Landschapsbeheer Flevoland een bedrag van 24.800 euro toe ter bescherming van de bontbekplevier. Door het maken van onverstoorde nestgelegenheden en het bewustmaken van boeren en vrijwilligers wordt het broedsucces van deze bedreigde akkervogel verbeterd.


De bontbekplevier, een bedreigde broedvogel en doelsoort van de Flevolandse leefgebiedenbenadering, broedt in opvallend hoge aantallen in het agrarische gebied van Flevoland. Minimaal 5 procent van de landelijke populatie broedt hier. Dit percentage wordt waarschijnlijk sterk onderschat omdat nooit een goede inventarisatie heeft plaatsgevonden. Uit gegevens van weidevogelbeschermers blijkt dat de bontbekplevier weinig profiteert van de huidige beschermingsmaatregelen die voor weide- en akkervogels worden toegepast.
Door het aanleggen van schelpenbanken worden bontbekplevieren nestmateriaal aangeboden en gestimuleerd te gaan broeden in delen van akkers die tijdens het broedseizoen onbewerkt blijven. Het broedsucces moet hiermee worden verhoogd. Daarnaast zal een beter inzicht in het belang van de Flevolandse akkers voor de Nederlandse populatie worden verkregen en wordt het draagvlak onder akkerbouwers en vrijwilligers voor akkervogelbescherming vergroot.
Het project loopt tot en met 2011 en maakt deel uit van het provinciaal Meerjarenprogramma. Het project wordt gefinancierd uit het provinciale soortenbeleid dat valt onder de zogenaamde Inrichting Landelijk Gebied-gelden. Landschapsbeheer Flevoland draagt 6.500 euro bij aan het project.
Om bepaalde vogelsoorten in Nederland een beschermde status te geven is de rode lijst opgesteld. De bontbekplevier staat op deze lijst. Soorten worden op deze lijst geplaatst omdat de populatie in Nederland bijvoorbeeld sterk is afgenomen of omdat de soort een internationale betekenis heeft.