"Er mag nooit gemaaid worden in het broedseizoen"

03 juni 2009 07:00

FILMWIJK - Joke Veenstra uit Filmwijk was vorige week in deze krant ontevreden over de gemeente, die het riet langs de gracht aan de Maurits Bingerstraat wegmaaide. Dit gebeurde terwijl er allerlei watervogels broedden. Marius Bouscholte van de stichting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland' geeft hier een toelichting op.


De stichting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid-Flevoland' heeft regelmatig contact met de gemeente om ze te wijzen op plaatsen waar vogels broeden, zoals in rietkragen en in grasvelden. Dan wordt de gemeente door de Vogel- en Natuurwacht op haar plicht gewezen deze dieren te respecteren.
"Op heel veel plaatsen houdt de gemeente rekening met broedende vogels op ons aanwijzen of op aanwijzen van oplettende omwonenden", zegt Marius Bouscholte. "Toch is het vaak weer nodig om zaken in herinnering te roepen en soms wordt het werk door derden uitgevoerd en loopt het mis in de communicatie."
Al het riet in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bouscholte: "De gemeente gaat over het maaibeleid. Sterker nog: de gemeente heeft mede op jarenlang aandringen van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland een Nota Rietbeleid opgesteld. In deze nota staat wanneer wel en wanneer niet gemaaid kan worden. In het broedseizoen van de vogels mag er nooit gemaaid worden. En zodra er vogels sneuvelen of nesten kapot gemaakt worden, overtreedt de gemeente de Flora- en Faunawet."

Direct stoppen met maaien

De Vogel- en Natuurwacht heeft de gemeente vorig jaar ook gewezen op het maaien in de Maurits Bingerstraat in het broedseizoen, zonder succes. Bouscholte: "Als mensen vaststellen dat er gemaaid wordt in rietkragen in het broedseizoen, maart tot en met juli, kunnen zij naar de gemeente bellen. Er moet dan direct opdracht gegeven worden het maaien te stoppen. Dit kost hoe dan ook tijd. Dus is het verstandig om ook de maaiers dringend te vragen om te stoppen, uit te leggen waarom en hen vragen contact op te nemen met hun opdrachtgever. Dat is de snelste weg." Mensen kunnen ook een e-mail sturen aan de Vogelwacht: secretariaat@vogelwachtflevoland.nl.
De Vogel- en Natuurwacht gaat actie ondernemen over het maaien in de Filmwijk. Meer info: kijk op www.vogelwachtflevoland.nl.
Meepraten over dit onderwerp?

Reageer op de stelling: 'Broedende vogels lopen nu eenmaal risico' op www.almeredezeweek.nl