"Verbreding A6 niet ten koste van natuur"

20 mei 2010 09:55

ALMERE - Natuur en Milieu Flevoland pleit ervoor om natuur niet de dupe te laten worden bij de plannen voor de verbreding van de A6. NMF vindt dat niet beknibbeld mag worden op het aantal faunapassages en ook niet aan de kwaliteit daarvan, bijvoorbeeld door deze te smal te maken.


Dit staat in de zienswijze van NMF op het ontwerp-tracébesluit A6. De verbrede A6 loopt langs de toekomstige ecologische verbindingszone tussen de Lepelaarplassen en het Kromslootpark en zal het Beginbos en het Kromslootpark doorsnijden. De gebieden zijn essentieel voor de gewenste samenhang en kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur en zorgt ervoor dat soorten zich kunnen verspreiden over een groot gebied. Hierdoor is de natuur beter bestand tegen invloeden van buitenaf zoals verstedelijking en klimaatverandering.
Natuur en Milieu Flevoland wil ook dat de effecten op de kwaliteit en kwantiteit van het water goed onderzocht worden. De waterhuishouding in het Kromslootpark is bijzonder en tegelijk ook kwetsbaar.