Vrijstellingsprocedure opslaghal Pontonweg

16 april 2010 12:45

DE VAART - Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. wil aan de Pontonweg 10 vervuilde grond opslaan in een hal, zodat kan worden voldaan aan de milieueisen. De gemeente heeft in november besloten een vrijstellingsprocedure te starten voor de bouw.


Het ontwerp vrijstellingsbesluit heeft van 23 november 2009 tot en met 4 januari 2010 ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het project. Wel heeft het waterschap Zuiderzeeland gereageerd op de ruimtelijke onderbouwing voor het project. Het college ziet in de reactie van het waterschap geen aanleiding om de vrijstellingsprocedure te stoppen.
Dit betekent dat de procedure kan worden voortgezet met het aanvragen van een 'verklaring van geen bezwaar' bij Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Zodra deze wordt verleend, kan de vrijstelling en vervolgens de bouwvergunning worden verleend voor de bouw van de opslaghal.