Het terrein tussen de A6 en de Eilandenbuurt. (Foto: Google Maps)
Het terrein tussen de A6 en de Eilandenbuurt. (Foto: Google Maps)

College: nog geen locatie voor onderstation

Algemeen

ALMERE – Tennet heeft nog geen locatie aangewezen voor het onderstation dat uiterlijk in 2030 aangesloten moet worden op de bestaande verbinding Diemen-Lelystad die door Almere loopt. Dat schrijft het college in een brief aan de raad. 

TenneT voorziet de aanleg van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Volgens het college heeft het bedrijf nog geen concrete locaties hiervoor benoemd. Mocht de voorgenomen locatie op het grondgebied van Almere liggen, moet de gemeenteraad daar uiteindelijk over beslissen, zo valt in de brief te lezen. Op 1 februari staat een bestuurlijk overleg met TenneT en Liander op de agenda.

Participatie datacenter

In de brief laat het college ook weten dat het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de vestiging van een hyperconnectiviteitshub (4e hub) in Oosterwold slechts een verkennend karakter had en dat er daarom nog geen participatie is geweest met nabijgelegen buurten in Almere Buiten of Oosterwold. ‘Die stap was voorzien in een volgende fase van het onderzoek. Nu wij besloten hebben een pas op de plaats te maken en eerst de regie van provincie en Rijk af te wachten, is een participatietraject nog niet aan de orde.’

Onwetend

In de brief herhaalt het college nadrukkelijk dat bewoners van de Eilandenbuurt niet bewust onwetend zijn gehouden over de locatie van het datacenter, zoals deze krant publiceerde op basis van een situatiekaartje dat opdook bij een WOB-verzoek. Dat kaartje was wel bekend bij ambtenaren, maar niet bij de bewoners. Volgens het college is het vanzelfsprekend dat er concepten en concept-locatiekaarten gedeeld worden tussen ambtenaren. ‘In de mailwisseling waar de artikelen aan refereren is gesproken over het afbakenen van het juiste zoekgebied voor de 4e hub.’

Mailwisseling

In die mailwisseling die in de WOB is terug te vinden schrijft een ambtenaar: ‘Mbt tot het kaartje heb ik later het dringende verzoek van (...) gehad om de blauw gekleurde gebieden tussen de A6 en Almere Buiten weg te laten (daar waar de hoogspanningsleiding loopt). Redenen lagen in een mislukt traject met zonnevelden aldaar.’ De ambtenaar schrijft dat daarom voor de bewoners een alternatief kaartje gebruikt gaat worden, waarbij het terrein niet blauw is ingekleurd waardoor het lijkt dat de bewuste locatie niet als optie wordt meegenomen. Een week later wordt nog eens gemaild dat de plannen ‘participatie gevoelig’ zijn.

Aangepast

Het college stelt wel dat in een vroegtijdig stadium van de verkenning inderdaad de hele strook ten noorden van de A6 en Lage Vaart werd meegenomen. ‘Dat is later, onder andere naar aanleiding van de besluitvorming rond het zonnepark in datzelfde gebied, ingeperkt en aangepast. In het agendavoorstel dat op 20 mei en 3 juni 2021 met u is besproken, staat het kaartje met het zoekgebied zoals dat voor de 4e hub van toepassing is. Daarbij is aangegeven dat dit het zoekgebied betreft voor zowel een onderstation als het datacenter hyperconnectiviteitscluster.’

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto