Het coalitieakkoord. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het coalitieakkoord. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Vier opgestapte wethouders keren definitief terug

Politiek

ALMERE – Vier wethouders van het college dat twee weken geleden opstapte vanwege het Floriade-debacle, keren terug in het nieuwe stadsbestuur. Dat is maandag bekend gemaakt. Het college gaat aan de slag onder het motto ‘bouwen aan een gezonde toekomst.’ 

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

De wethouders Lindenbergh (VVD), Bosch (ChristenUnie), Veeningen (D66) en De Jonge (CDA) namen twee weken geleden ‘hun verantwoording’ vanwege het Floriade-echec, maar keren in het nieuwe college gewoon terug. Nieuwe namen zijn Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren), Cees Ahles (Leefbaar Almere) en Alexander Sprong (SP). Die laatste woont in Lelystad en zal dus naar Almere moeten verhuizen.
Het meest besproken onderwerp van de laatste jaren, de Floriade, komt niet aan bod in het coalitieakkoord. Het woord komt zelfs in het akkoord niet één keer voor. Hoe de nieuwe coalitie met de voortgang van de wereldtuinbouwtentoonstelling omgaat, is dus onduidelijk. Ook is niet duidelijk welke wethouder in stelling wordt gebracht als er weer nieuwe tegenvallers bij de Floriade zouden ontstaan.

Tijdelijke woningen

Het bestrijden van de woningnood is een topprioriteit en dus is versnelling van de woningbouw hard nodig, staat in het akkoord. ‘Om de urgente vraag naar sociale woningbouw en huisvesting voor bijzondere doelgroepen te verlichten bouwen we ca. 1.000 tijdelijke woningen. Alle groepen moeten een passende woning kunnen vinden: jong, oud, rijk en mensen die minder te besteden hebben, alleenstaanden en gezinnen, studenten, starters en doorstromers. Met dat doel is in 2020 een Woonvisie aangenomen waarin is afgesproken tot 2030 24.500 woningen te bouwen. Het bouwen van deze woningen vraagt van de gemeente een prestatie die de achterliggende jaren niet is behaald. Er moet vergroting komen van het aanbod zodat doorstroming mogelijk is binnen de wijk. Dit kan een reden zijn voor inbreiding. De bestemming groen wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Het parkachtige karakter van Almere moet behouden blijven. Verder wordt deze bestuursperiode Pampushout niet ontwikkeld.’

Rioolheffing 

Financieel staat de stad de komende jaren voor een aantal grote opgaven, stelt de nieuwe coalitie. ‘Zo zijn investeringen nodig o.a. op het gebied van beheer en onderhoud, veiligheid en handhaving, milieu en klimaat, schoolgebouwen, het Stadscentrum en de ambtelijke organisatie, maar willen we ook minder afhankelijk zijn van de grondopbrengsten in het maken van structurele keuzes’. De belastingen worden niet verhoogd, anders dan het toepassen van inflatiecorrectie. Wel wordt rekening gehouden met een stijging van de rioolheffing. Verder wil de coalitie voor het eind van deze periode een buffer (spaardoel) van minimaal 60 miljoen euro hebben.

Diervriendelijke stad

De hand van de Partij voor de Dieren is nadrukkelijk terug te vinden in het akkoord. De coalitie wil zich met dit akkoord zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners, mens én dier.  Zo moet Almere zich inzetten voor om wilde dieren beter te beschermen. Sportvissen wordt niet gefaciliteerd door de gemeente. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft. De coalitie heeft de ambitie om in deze bestuursperiode uit te groeien tot de meest diervriendelijke stad van Nederland.

Herstel vertrouwen

In het coalitieakkoord laat het nieuwe college weten dat vooral wordt ingezet op het herstel van vertrouwen in de politiek en het belang van gezamenlijkheid. Zo krijgt de gemeenteraad nadrukkelijk zelf het roer in handen bij een aantal heikele thema’s zoals het opstellen van een nieuw veiligheidsplan en handhavingsbeleid; de bekostiging van beheer en onderhoud en de vraag of er een kunstmuseum moet komen. Om tot een betrouwbare overheid te komen, moet de basis op orde worden gebracht door de wettelijke taken goed uit te voeren. Daarvoor moet de personele capaciteit omhoog. Ook wordt aandacht gevestigd voor de aanpak van ondermijning, mensenhandel en milieucriminaliteit. Topprioriteit is de woningnood. Achterstand in onderhoud zal worden ingelopen en de stad wordt vergroend. Afvaldumpingen worden aangepakt. 

Zekerheid

Deze coalitie wil ook met gerichte maatregelen komen om de effecten in de bestaanszekerheid van vooral kwetsbare Almeerders waar mogelijk te verkleinen. De woningbouw wordt versneld, er komt geld vrij voor de bestrijding van energiearmoede en er worden leningen beschikbaar gesteld voor particulieren om hun woningen te verduurzamen, met name voor diegenen voor wie dit nu lastig bereikbaar is.
Meedoen is een belangrijke voorwaarde, stelt de coalitie. Meer Almeerders moeten de kans krijgen om in de eigen stad te gaan werken. Binnen het sociaal domein blijft ook voor de komende jaren het doel dat iedereen die dat nodig heeft goede ondersteuning kan krijgen, maar ook de uitdaging dat de juiste zorg op de goede plek terecht komt. De jeugdzorg heeft daarbij bijzondere aandacht.

Groei van de stad

Praten over de groei van de stad kan volgens het college alleen als de bouw van woningen en de groei van mobiliteit in evenwicht zijn met de manier waarop geïnvesteerd wordt in mensen en gemeenschap. Dat moet vooral op wijkniveau gestalte krijgen. Er zal worden verkend of er alternatieven zijn voor aardgas en de mogelijkheid op wijkniveau te doen aan energieopwekking. Betaalbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Sport

In de plannen wordt ingezet op welzijn en positieve gezondheid en daarmee ook op sport, kunst en cultuur. Niet alleen omdat bewegen bewezen gezond is, maar ook omdat het een belangrijke bijdrage levert aan gemeenschapsvorming. Financiële drempels die weerhouden dat mensen hieraan mee kunnen doen, moeten worden geslecht. Het moet voor iedereen mogelijk zijn het zwemdiploma te halen. Sportaccommodaties en openbare wijkvoorzieningen worden makkelijker toegankelijk. Ook in het Cultuurfonds wordt extra geïnvesteerd.

Milieu

Er wordt ingezet op het verwijderen van asbest en er wordt naar gestreefd om Almere in deze periode asbestdakenvrij te maken. Iets waar de SP zich de laatste jaren vooral sterk voor maakte. Het gaat daarbij om de combinatie van de sanering van asbest met verduurzaming van daken. Er komt een asbestdaken-afbouwproject en een subsidieregeling. Verder zet de coalitie in op het beperken van fijnstof door de toepassing van meer groene-golf-trajecten en groene corridors die tevens geluid beperken. De coalitie zorgt ervoor dat er voor de inwoners in deze periode duidelijkheid komt over de warmtetransitie en over duurzame en toekomstbestendige alternatieven voor de aardgasgestookte cv-ketel. Voorwaarden zijn onder meer dat de alternatieven voor bewoners betaalbaar zijn, dat er zicht is op duurzame warmte, en dat geen enkel bedrijf een monopoliepositie heeft. Verder gaat de coalitie verkennend aan de slag met de mogelijkheden van groene waterstof, geothermie en andere alternatieven voor aardgas en wordt er geen nieuwe houtige biomassacentrales toegestaan.

Uit de krant